Inicio Profesores La llibertat de càtedra, la llibertat oblidada
España   Catalunia

La llibertat de càtedra, la llibertat oblidada

El dret fonamental més desconegut de la Carta Magna

L´educació al llarg de la història ha experimentat grans transformacions. Moltes de les innovacions que han revolucionat el sistema educatiu han estat propostes de docents, que han gosat investigar, experimentar, millorar el mètode i posar-lo en pràctica. Montessori, Waldorf o les Escoles Bosc són algunes de les metodologies pedagògiques més conegudes i que encara avui són revolucionàries. La llibertat de càtedra, de vegades reconeguda per les lleis i d’altres vegades no, és el dret que protegeix aquesta creativitat i independència dels docents a l'hora d'innovar proposant i aplicant noves maneres d'ensenyar que beneficiïn l'estudiantat.

La Constitució Espanyola reconeix la llibertat de càtedra com a dret fonamental dels docents: llibertat de creació i transmissió dels continguts educatius

Al nostre país aquest dret és reconegut per la Constitució Espanyola, concretament, a l'article 20.1.c. Es tracta d'un dret individual que correspon a cada docent, el qual implica la lliure creació i transmissió dels continguts educatius segons el mètode que el propi docent determini. Programar, ensenyar, avaluar, investigar, experimentar i innovar en educació són algunes de les funcions que aquest dret garanteix.

Límits a la llibertat de càtedra

Si bé aquest dret dona llibertat als docents per ensenyar de la millor manera que considerin adequada, també té uns límits que no s'han d'obviar, per evitar que l'educació pugui ser utilitzada per a altres finalitats que no siguin la de la transmissió de coneixement i l'estimulació del creixement i el desenvolupament dels individus.

Així doncs, són límits d'aquesta llibertat, recollits a l'article 20.4 de la Constitució, el respecte a tots els drets fonamentals, com ara el dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, a la protecció de la joventut i de la infància; a més d'altres també rellevants com la llibertat d'estudi i de consciència de l'alumnat.

De la mateixa manera, la llibertat de càtedra és limitada pel respecte al principi de neutralitat ideològica; per les normes que regulen l’organització del centre i per la pròpia articulació de l’assignatura; i per l'obligació que tenen els docents d'ensenyar d'acord amb el rigor científic i amb absència d'adoctrinament.

El caràcter del centre i la maduresa de l’alumnat determinen el grau de llibertat de càtedra que tenen els docents

El grau de llibertat de càtedra es veu condicionat per alguns aspectes com ara el caràcter privat o públic del centre, ja que els centres privats poden tenir un ideari; o la maduresa de l'alumnat, ja que, com més maduresa, més llibertat té el professorat. Aquest darrer aspecte es pot exemplificar amb el cas dels professors universitaris, que en general disposen de més llibertat que els docents de primària o secundaria.

Sense llibertat de càtedra el professor deixa de ser-ho per actuar com a funcionari executor de les directrius de l'Estat

La LOMLOE asfixia la llibertat de càtedra amb excessives pautes i directrius

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), des de la seva àrea d'educació, ha denunciat, en repetides ocasions, el control excessiu que desenvolupa la nova llei d'educació (LOMLOE, 2020) en els continguts, les estratègies educatives i les formes d'avaluació, la qual cosa impossibilita el desenvolupament normal de la llibertat dels docents per ensenyar la matèria que els correspongui amb total llibertat i respectant el seu criteri professional per a l'ensenyament. Sense llibertat de càtedra el professor deixa de ser-ho per actuar com a funcionari executor de les directrius de l'Estat.

Finalment, cal destacar que la llibertat de càtedra només es pot exercir en l'àmbit educatiu, amb finalitats d'ensenyament i sempre per garantir el ple desenvolupament de la personalitat humana d'acord amb els principis democràtics, per la qual cosa és una llibertat summament qüestionada i limitada, desenvolupant una mena de contrasentit en tota aquesta reforma educativa que viu el nostre país, basada en el desenvolupament de la creativitat i el pensament crític dels alumnes, alhora que limita la creativitat i la visió crítica del professorat.

Fonts

Inèdit Educación (2022). Tedi i desesperació dels professors a nivell nacional

Http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/885/tribuna.html

Https://inspecciondeeducacion.com/el-alcance-de-la-libertad-de-catedra-en-la-ensenanza-no-universitaria/

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará