Inicio International overview Andorra, tres sistemes educatius en un mateix país
España   Catalunia

Andorra, tres sistemes educatius en un mateix país

Educació física i plurilingüisme com a eixos transversals

Andorra és un país tradicionalment conegut per les pistes d'esquí on la neu hi és present gairebé la meitat de l'any, però, hi ha quelcom més que la distingeix de la resta de països: el seu sistema educatiu.

L'educació andorrana constitueix una excepció perquè compta amb tres sistemes educatius públics i gratuïts: andorrà, espanyol i francès, regits per la mateixa legislació: la Llei Qualificada d’Educació (BOPA 51, setembre del 1993), i la Llei d’Ordenament del Sistema Educatiu Andorrà (BOPA 48, juliol del 1994). El Ministeri d’Educació, Joventut i Esport andorrà, format per tres secretaries d’Estat, és l’òrgan competent de l’educació andorrana.

Andorra compta amb tres sistemes educatius: andorrà, espanyol i francès

L'educació obligatòria comprèn el Primer ensenyament i el Segon ensenyament, i va des dels 6 als 16 anys, mentre que a l'educació voluntària s'inclou l'Educació Maternal (parvulari) i el Batxillerat o la Formació Professional, que comprèn dels 16 als 18 anys, a més de l'educació universitària.

Així mateix, aquest país també es distingeix per incloure l'esquí com a activitat obligatòria en tots els sistemes educatius durant l'ensenyament primari, com a part de l'àrea d'educació física; a més l'alumnat disposa de transport escolar, que proveeix el govern d'Andorra en totes les etapes educatives.

L'esquí és una assignatura obligatòria a les escoles andorranes

Orígens

L'origen d'aquest sistema educatiu multilingüe es va iniciar el 1866, quan Guillem d'Areny i Plandolit, un noble i ric propietari andorrà, encapçalà una reforma a les institucions de govern, la Nova Reforma, que va permetre una participació limitada dels caps de família en el govern del país, gràcies a la qual es va compondre el Consell General, amb 24 consellers escollits pels síndics.

Arran d'això van aparèixer les primeres escoles confessionals i congregacionals, que van ser l'origen de les escoles que 60 anys més tard (el 1930) passarien a dependre del tot del Ministeri d'Educació d'Espanya. Això no obstant, no serà fins al 1993 que s'assoleix la regulació total de les escoles espanyoles, amb el conveni hispanoandorrà de matèria educativa.

A partir del 1900 es van començar a obrir les primeres escoles franceses; però serà 80 anys més tard (el 1982) quan es regula la situació jurídica d'aquestes escoles franceses amb la promulgació del Decret sobre les escoles i el Liceu del Copríncep Francès al principat.

Tanmateix, el 1972, amb l'objectiu de preservar la identitat i les peculiaritats del país en la seva educació, s'engega un programa de Formació Andorrana en aquests sistemes educatius, que implicava ensenyar la llengua catalana i la història andorrana, la geografia i les institucions del país. És així com deu anys més tard aquesta formació inicial passa a constituir el sistema educatiu andorrà, l'Escola Andorrana, amb una sèrie de legislacions sobre les escoles com el Decret sobre les escoles.

El sistema educatiu andorrà es crea per tal de preservar la identitat i les peculiaritats del país

Tres sistemes en un mateix país

La principal diferència entre els sistemes andorrà, espanyol i francès és l'enfocament i el currículum educatiu que segueixen, és a dir, que a cada sistema es promocionen la llengua i la cultura, així com la història i la geografia del país que representen.

Tot i que tots els models educatius estan dividits en 4 etapes (maternal, educació primària, educació secundària i batxillerat), la durada de cada etapa es diferent segons el sistema que es vulgui seguir. En el cas de l'andorrà i l'espanyol, primària té una durada de 6 anys, mentre que en el model francès és de 5 anys.

En el model francès l'educació obligatòria acaba un any abans

Pel que fa a la secundària i el batxillerat, hi ha una diferència notòria: el sistema andorrà inclou 4 anys obligatoris, l'espanyol 4 obligatoris i 2 optatius, i el francès 3 obligatoris i 2 optatius. Destaca el fet que en el model francès l'educació obligatòria acaba un any abans (en complir els 15 anys) que en la resta de models (als 16 anys).

Els andorrans acaben l'educació obligatòria dominant 4 llengües

En aquesta estructura educativa plural on coexisteixen múltiples sistemes educatius els alumnes aprenen les 3 llengües oficials a més de l'anglès, l'únic que varia entre l'un i l'altre és el grau de prevalença que se li atorga. Per exemple, en el sistema andorrà l'idioma vehicular és el català i el francès apareix com a segona llengua. Durant el segon cicle s'introdueix l'anglès, i en el tercer cicle l'espanyol.

Per contra, a les escoles espanyoles que són al principat l'idioma vehicular és el castellà, i el català ja que és la llengua oficial. L'anglès s'estudia a totes les etapes obligatòries, i el francès es pot aprendre a secundària.

El sistema francès és el favorit dels andorrans. Així ho mostren les dades, segons les quals el 39 % dels alumnes estan matriculats a l'escola francesa, mentre que el 33 % i el 28 % estudien a l'escola andorrana i espanyola, respectivament.

Educació superior

Si la fortalesa de l'educació andorrana és l'aposta pel plurilingüisme, la seva principal debilitat és l'oferta limitada del sistema universitari. El principat només compta amb la Universitat d'Andorra, inaugurada el 1997, que ofereix tan sols vuit titulacions: Administració i Gestió Empresarial, Humanitats, Dret, Infermeria, Informàtica, Magisteri, Comunicació i Llengua. Les quatre primeres de forma presencial, i les restants en modalitat en línia en col·laboració amb altres universitats forànes. Això porta, inevitablement, a la migració del seu jovent, que es veu obligat a cercar plaça a universitats espanyoles o franceses.

Andorra compta amb una filial de VATEL, l'escola internacional d'hostaleria i turisme, considerada la millor del món del sector

No obstant, no tot és negatiu en l'educació superior andorrana; també compta amb centres de formació professional o de formació d’adults. Destaca la filial de VATEL, la prestigiosa escola internacional d’hoteleria i turisme, considerada la millor del món del sector, amb un Bachelor i un MBA en Hoteleria Internacional.

Finalment, cal destacar que els títols adquirits a Andorra són homologables a qualsevol dels països amb què el principat ha establert un conveni: Espanya, França i Portugal.

Enllaços d'interès

https://www.educacio.ad/

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará