Inicio Actualidad Marc legal i pautes per a la figura del coordinador de benestar
España   Catalunia

Marc legal i pautes per a la figura del coordinador de benestar

Les escoles catalanes incorporaran aquesta figura el proper curs escolar

L'escola ha de ser un espai segur i protector per a tots els alumnes. La violència a l'entorn escolar és una de les xacres que pateix la infància actualment; dades com les que revela l'ONG Bullying Sin Fronteras, segons les quals set de cada deu nens pateixen assetjament escolar a Espanya, ens alerten d'una infància cada cop més marcada pel conflicte i la inseguretat, en societats presumiblement pacífiques.

Aquest context exigeix prendre mesures immediates. A Espanya el primer pas ja s'ha fet, en fer constar aquesta necessitat a la nova llei d'educació (LOMLOE), i, sobretot, en prioritzar aquesta qüestió al text de la Llei Orgànica 8/2021, del 4 de juny, de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència (LOPIVI).

La lluita contra la violència a la infància és un imperatiu de drets humans

En aquest sentit, al preàmbul de la LOPIVI es declara que «la lluita contra la violència a la infància és un imperatiu de drets humans. Per promoure els drets dels nens, nenes i adolescents establerts a la Convenció sobre els Drets dels Infants és essencial assegurar i promoure el respecte de la seva dignitat humana i integritat física i psicològica, mitjançant la prevenció de tota forma de violència».

Per donar compliment a aquest imperatiu la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha establert que a tots els centres escolars hi hagi un coordinador o coordinadora de benestar i protecció. Aquest nou rol està orientat a la prevenció, detecció i protecció dels infants i adolescents davant casos de violència i assetjament a l'entorn escolar.

Catalunya implantarà el proper curs la figura del docent coordinador de coeducació, convivència i benestar a tots els centres escolars

A Catalunya la nova figura s'implantarà a totes les escoles i instituts el curs vinent (2024-2025), segons va anunciar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el passat 2 de maig, i rebrà el nom de «docent coordinador de coeducació, convivència i benestar».

El nou rol serà assumit per un dels docents del centre, que, en paraules d’Educació, «impulsarà la coeducació, i vetllarà per la convivència i el benestar emocional al centre». A més, es coordinarà amb la direcció per implementar el Projecte de Convivència i per detectar situacions de violència, garantint en tot cas l'activació dels protocols que corresponguin.

Els centres escolars seran qui assignarà la tasca de coordinació a un dels docents

Els centres seran els encarregats de designar la figura del coordinador de benestar, i tots els docents que assumeixin aquesta nova responsabilitat rebran formació al respecte, el contingut de la qual encara s'està definint.

Guies i recomanacions

L'any passat, el Ministerio de Educación y Formación Profesional i el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar van aprovar i van donar a conèixer la guia «Coordinador o coordinadora de bienestar y protección en la comunidad escolar», l'objectiu de la qual és oferir pautes per a la seva implantació als centres educatius. En aquesta guia es divideixen les funcions del coordinador o coordinadora al voltant de cinc fases d’acció:

1. La planificació de les actuacions per garantir la protecció dels estudiants des de l’entorn escolar.

2. La prevenció, mitjançant accions de sensibilització adreçades a tota la comunitat educativa.

3. L'organització i la promoció de la formació, que s'oferirà tant al personal del centre com a l'alumnat per prevenir, detectar i abordar els casos de violència i assetjament escolar.

4. La detecció de situacions de violència en l'àmbit escolar per part del coordinador o coordinadora de benestar i protecció. Entre les actuacions destinades a aquesta funció hi ha: dissenyar un protocol d’actuació, establir un canal de comunicació per notificar casos d’assetjament escolar, dotar l’alumnat de capacitats per detectar situacions de violència, etc.

5. La intervenció en situacions de violència escolar. Per a això, el coordinador o coordinadora ha de construir un entramat de col·laboracions internes (equip directiu, docents, famílies, alumnat, serveis d'orientació) i externes (serveis socials, sanitat, cossos i forces de seguretat) que garanteixin que el centre educatiu sigui un entorn protector.

Així mateix, organitzacions com Unicef han publicat  les seves pròpies guies, amb l'objectiu d'orientar el professorat sobre la posada en marxa d'accions que garanteixin centres educatius basats en una cultura de benestar, pau i respecte.

La manca de protecció de la infància és una inquietud expressada per famílies, organitzacions, comunitat educativa i governs. És una problemàtica complexa que demana solucions innovadores per part de tots els agents socials. Al respecte, l'ONG Educo ha organitzat el primer laboratori social, on participen una vintena de professionals de diferents àmbits, per crear projectes pilot per combatre la violència contra la infància.

L'erradicació de la violència contra la infància és un dels propòsits recollits pels ODS

És tal la magnitud d'aquesta problemàtica a nivell mundial que, de fet, l'erradicació de la violència contra la infància és un dels propòsits recollits en diversos dels objectius plantejats per l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030, adoptada el 2015 per la comunitat internacional, i on s'estableixen 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per assolir una educació de qualitat calen entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per tothom

Pel que fa a la protecció del col·lectiu infantil, l'ODS 16.2 proclama: «Posar fi al maltractament, l'explotació, el tràfic i totes les formes de violència i tortura contra els nens»; així mateix, a l'ODS 4 es remarca que per assolir una educació de qualitat són necessaris «entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per tothom».

Fonts:

Bullying sin fronteras: https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/10/estadisticas-mundiales-de-bullying_29.html

LOPIVI: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347

Guia del Ministerio: Coordinador o coordinadora de bienestar y protección en la comunidad escolar - Publicaciones - Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacion.gob.es)

Guia UNICEF: Protección de la infancia desde el entorno escolar | UNICEF

Educo: https://educowebmedia.blob.core.windows.net/educowebmedia/educospain/media/docs/notas-prensa/2023/ndp_lab.pdf

ODS 2030: Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible (un.org)

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará