Inicio Profesores La LOSU provoca precarietat laboral i científica
España   Catalunia

La LOSU provoca precarietat laboral i científica

Els professors substituts cobren 800 euros

La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) crea precarietat laboral en comptar només les hores de docència i no les de recerca (art. 80). En el cas especial dels professors substituts només contempla la contractació a temps parcial, exclusivament com a docents, ignorant les hores de recerca i de gestió administrativa que també realitzen. Alguns docents de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Univertsitatea (UPV/EHU) ho consideren una barbaritat i ho comparen amb un cambrer a qui li paguessin només per servir menjar, però no begudes. Està en joc tot el sistema universitari, i no per la parcialitat, que sempre ha existit en els contractes de docents universitaris, doncs era la manera de poder anar ascendint com a professor universitari mentre s'avançava en l'elaboració d'una tesi doctoral, simultàniament. Avui dia no s'entén la docència universitària sense la investigació.

La LOSU obliga a acceptar sous de 800 euros a professorat amb postgraus i fins i tot postdoctorats per poder obtenir la seva primera plaça de docència universitària

El contrasentit d'una llei que pretén promocionar la investigació a la universitat

La docència universitària és una carrera en què se sumen els mèrits acadèmics i els de recerca, cal fer i publicar investigacions en revistes científiques de l'àmbit on s'imparteixen les classes, dirigir tesis doctorals, donar suport a investigacions amb altres universitats… no es progressa només impartint classes. Ara, tot això és ignorat per les universitats gràcies a la LOSU, així que es contracten professors substituts en condicions precàries.

El camí anterior per arribar a ser professor titular passava per començar com a professor adjunt, que era l'ajudant del titular de la plaça. Actualment, les universitats només ofereixen llocs de professor adjunt per cobrir baixes per jubilació. Resulta econòmicament més rendible tenir professors substituts, en condicions de jornalers a temps parcial.

La LOSU ha creat un gran ventall de possibilitats de contractacions, per la qual cosa resulta un gran repte per a les universitats interpretar la llei i aplicar-la a tots els seus departaments, és quelcom que portarà temps. La idea de fons de la llei és minimitzar els contractes de professors substituts, però mentre estigui l'opció disponible, les universitats la faran servir.

Qualitat d'ensenyament

El conflicte laboral amb els contractes dels professors universitaris sembla que pertany a l'àmbit del sindicat, però, ben al contrari, és un tema que afecta directament la qualitat de l'ensenyament que reben els alumnes. El sistema de carrera docent a la universitat ha estat tan hermètic i complicat que trobar un substitut d'un professor en algunes especialitats és una tasca molt complexa. Si no n'hi ha, es pot arribar a cobrir la plaça amb docents menys experts en la matèria i fins i tot de matèries properes, cosa que afecta directament la qualitat d'ensenyament que rep l'alumnat.

Text original extret de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario:

«Artículo 80. Profesoras y Profesores Sustitutas/os. 

[...]

b) El contrato comprenderá la actividad docente lectiva y no lectiva prevista en el artículo 75, y no podrá superar la asignada a la profesora o el profesor sustituido, ni podrá extenderse a actividades universitarias de otra naturaleza en la universidad de contratación, como las de investigación o el desempeño de funciones estructurales de gestión y coordinación, salvo que tengan directa relación con la actividad docente.»

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará